دفاتر طلاق دارای سهمیه طلاق – دفاتر پیشخوان مهریه

 1- دفاتر طلاق دارای سهمیه
2- کدوم دفاتر طلاق سهمیه طلاق دارند
به این سایت مراجعه کنید

https://divorce.ssaa.ir

بروز میشود

1
2 دفترخانه ازدواج شماره 218 و طلاق شماره 25 شهر تهران استان تهران

تهران خیابان مدنی چهار راه گلچین  خیابان حسینیان بالای بانک مسکن  پلاک 46 طبقه 2 واحد 4

( ثبت طلاق های توافقی)

021-77482986
3 دفترخانه ازدواج شماره 292 و طلاق شماره 138 شهر تهران استان تهران 66694667- 66697051
4 دفترخانه ازدواج شماره 84 و طلاق شماره 150 شهر تهران استان تهران 02122501878
5 دفترخانه ازدواج شماره 999 و طلاق شماره 888 شهر تهران استان تهران 021-55555555
6 دفترخانه ازدواج شماره 472 و طلاق شماره 189 شهر تهران استان تهران 02122267711
7 دفترخانه ازدواج شماره 49 و طلاق شماره 49 شهر تهران استان تهران 02188963083
8 دفترخانه ازدواج شماره 52 و طلاق شماره 159 شهر تهران استان تهران 66321583-66298086
9 دفترخانه ازدواج شماره 57 و طلاق شماره 24 شهر تهران استان تهران 77079935
10 دفترخانه ازدواج 63 و طلاق 63 تهران استان تهران 02144220085
11 دفترخانه ازدواج 67 و طلاق 9 تهران استان تهران 02177868190
12 دفترخانه ازدواج 71 و طلاق 71 تهران استان تهران 021-44863656
13 دفترخانه ازدواج شماره 74 و طلاق شماره 181 شهر تهران استان تهران 02122217945
14 دفترخانه ازدواج شماره 77 و طلاق شماره 77 شهر تهران استان تهران 02166371038
15 دفترخانه ازدواج شماره 113 و طلاق شماره 115 شهر تهران استان تهران 22831087
16 دفترخانه ازدواج شماره 114 و طلاق شماره 28 شهر تهران استان تهران 02177817894
17 دفترخانه ازدواج شماره 117 و طلاق شماره 68 شهر تهران استان تهران 02155727676
18 دفترخانه ازدواج 123 و طلاق 59 تهران استان تهران 02177055015
19 دفترخانه ازدواج 124 و طلاق 88 تهران استان تهران 02144142589
20 دفترخانه ازدواج شماره 125 و طلاق شماره 85 شهر تهران استان تهران 02122736072
21 دفترخانه ازدواج 127 و طلاق 120 تهران استان تهران 02155971622
22 دفترخانه ازدواج 128 و طلاق 56 تهران استان تهران 02166257589
23 دفترخانه ازدواج 132 و طلاق 67 تهران استان تهران 02188893213
24 دفترخانه ازدواج 136 و طلاق 113 تهران استان تهران 02166359098
25 دفترخانه ازدواج شماره 139 و طلاق شماره 160 شهر تهران استان تهران 02177057149
26 دفترخانه ازدواج 140 و طلاق 140 تهران استان تهران 02177457022
27 دفترخانه ازدواج 141 و طلاق 161 تهران استان تهران 02188878450
28 دفترخانه ازدواج 80 و طلاق 100 تهران استان تهران 02133157462-02133808
29 دفترخانه ازدواج 81 و طلاق 156 تهران استان تهران 02166436827
30 دفترخانه ازدواج شماره 83 و طلاق شماره 7 شهر تهران استان تهران 02144446625
31 دفترخانه ازدواج 88 و طلاق 176 تهران استان تهران 02122080439
32 دفترخانه ازدواج 93 و طلاق 47 تهران استان تهران 02177508565
33 دفترخانه ازدواج 95 و طلاق 79 تهران استان تهران 02155735169
34 دفترخانه ازدواج شماره 102 و طلاق شماره 34 شهر تهران استان تهران 36600441
35 دفترخانه ازدواج شماره 111 و طلاق شماره 27 شهر تهران استان تهران 02144563408
36 دفترخانه ازدواج 5 و طلاق 13 تهران استان تهران 021-77860937
37 دفترخانه ازدواج شماره 10 و طلاق شماره 20 شهر تهران استان تهران 02177057572
38 دفترخانه ازدواج شماره 16 و طلاق شماره 86 شهر تهران استان تهران 02166379063
39 دفترخانه ازدواج 19 و طلاق 22 تهران استان تهران 02144416622
40 دفترخانه ازدواج شماره 22 و طلاق شماره 24 شهر تهران استان تهران 02177554541
41 دفترخانه ازدواج شماره 26 و طلاق شماره 147 شهر تهران استان تهران 02144216767
42 دفترخانه ازدواج شماره 29 و طلاق شماره 46 شهر تهران استان تهران 02166892993
43 دفترخانه ازدواج 30 و طلاق 38 تهران استان تهران 021-44712299
44 دفترخانه ازدواج 40 و طلاق 92 تهران استان تهران 021-88805262
45 دفترخانه ازدواج 41 و طلاق 83 تهران استان تهران 02188901634
46 دفترخانه ازدواج شماره 388 و طلاق شماره 2 شهر تهران استان تهران 02177813105
47 دفترخانه ازدواج شماره 392 و طلاق شماره 16 شهر تهران استان تهران 02133157054
48 دفترخانه ازدواج شماره 398 و طلاق شماره 101 شهر تهران استان تهران 02133338370
49 دفترخانه ازدواج شماره 399 و طلاق شماره 80 شهر تهران استان تهران 02133818505
50 دفترخانه ازدواج شماره 402 و طلاق شماره 17 شهر تهران استان تهران 02155354381
51 دفترخانه ازدواج 403 و طلاق 61 تهران استان تهران 02155673003
52 دفترخانه ازدواج 404 و طلاق 188 تهران استان تهران 02144453660
53 دفترخانه ازدواج شماره 406 و طلاق شماره 91 شهر تهران استان تهران 02188502130
54 دفترخانه ازدواج شماره 407 و طلاق شماره 137 شهر تهران استان تهران 02155721390
55 دفترخانه ازدواج شماره 409 و طلاق شماره 155 شهر تهران استان تهران 02144075991
56 دفترخانه ازدواج شماره 414 و طلاق شماره 191 شهر تهران استان تهران 09121122094
57 دفترخانه ازدواج شماره 147 و طلاق شماره 60 شهر تهران استان تهران 02188255166
58 دفترخانه ازدواج 156 و طلاق 70 تهران استان تهران 02188775581
59 دفترخانه ازدواج 158 و طلاق 106 تهران استان تهران 02144314558
60 دفترخانه ازدواج شماره 162 و طلاق شماره 30 شهر تهران استان تهران 02144502010-02144563839
61 دفترخانه ازدواج شماره 171 و طلاق شماره 69 شهر تهران استان تهران 02188562285
62 دفترخانه ازدواج شماره 174 و طلاق شماره 31 شهر تهران استان تهران 02155762431
63 دفترخانه ازدواج شماره 175 و طلاق شماره 136 شهر تهران استان تهران 02122761500
64 دفترخانه ازدواج 176 و طلاق 37 تهران استان تهران 02133789595
65 دفترخانه ازدواج 180 و طلاق 43 تهران استان تهران 02122074904
66 دفترخانه ازدواج شماره 182 و طلاق شماره 153 شهر تهران استان تهران 02177058038
67 دفترخانه ازدواج شماره 188 و طلاق شماره 187 شهر تهران استان تهران 02166463866
68 دفترخانه ازدواج شماره 190 و طلاق شماره 65 شهر تهران استان تهران 02166877924
69 دفترخانه ازدواج 192 و طلاق 5 تهران استان تهران 02177533672
70 دفترخانه ازدواج 194 و طلاق 74 تهران استان تهران 02166886993
71 دفترخانه ازدواج 203 و طلاق 133 تهران استان تهران 02144350027-28
72 دفترخانه ازدواج 206 و طلاق 174 تهران استان تهران 02133701185
73 دفترخانه ازدواج شماره 207 و طلاق شماره 111 شهر تهران استان تهران 02133301647
74 دفترخانه ازدواج شماره 208 و طلاق شماره 23 شهر تهران استان تهران 02166790354
75 دفترخانه ازدواج شماره 213 و طلاق شماره 149 شهر تهران استان تهران 55648516
76 دفترخانه ازدواج شماره 214 و طلاق شماره 158 شهر تهران استان تهران 02133198914
77 دفترخانه ازدواج شماره 217 و طلاق شماره 28 شهر تهران استان تهران 77434916
78 دفترخانه ازدواج شماره 218 و طلاق شماره 25 شهر تهران استان تهران 02177482986
79 دفترخانه ازدواج شماره 220 و طلاق شماره 76 شهر تهران استان تهران 02186082335
80 دفترخانه ازدواج شماره 225 و طلاق شماره 54 شهر تهران استان تهران 02144308531
81 دفترخانه ازدواج 227 و طلاق 116 تهران استان تهران 77967204
82 دفترخانه ازدواج شماره 230 و طلاق شماره 130 شهر تهران استان تهران 02122813337
83 دفترخانه ازدواج 231 و طلاق 178 تهران استان تهران 02155725454
84 دفترخانه ازدواج 240 و طلاق 175 تهران استان تهران 02166842185
85 دفترخانه ازدواج 243 و طلاق 127 تهران استان تهران 02188254417
86 دفترخانه ازدواج شماره 247 و طلاق شماره 45 شهر تهران استان تهران 02188838987
87 دفترخانه ازدواج 253 و طلاق 112 تهران استان تهران 02155385275
88 دفترخانه ازدواج شماره 254 و طلاق شماره 135 شهر تهران استان تهران 02144350027
89 دفترخانه ازدواج 262 و طلاق 146 تهران استان تهران 02166842362
90 دفترخانه ازدواج شماره 263 و طلاق شماره 99 شهر تهران استان تهران 22406557
91 دفترخانه ازدواج شماره 269 و طلاق شماره 73 شهر تهران استان تهران 02166516472
92 دفترخانه ازدواج 270 و طلاق 172 تهران استان تهران 02166653910
93 دفترخانه ازدواج شماره 271 و طلاق شماره 124 شهر تهران استان تهران 02133065550
94 دفترخانه ازدواج 281 و طلاق 128 تهران استان تهران 02122761500
95 دفترخانه ازدواج شماره 286 و طلاق شماره 10 شهر تهران استان تهران 02126114842
96 دفترخانه ازدواج 289 و طلاق 96 تهران استان تهران 02122941052
97 دفترخانه ازدواج شماره 290 و طلاق شماره 142 شهر تهران استان تهران 02133690649
98 دفترخانه ازدواج شماره 295 و طلاق شماره 48 شهر تهران استان تهران 02122276437
99 دفترخانه ازدواج شماره 297 و طلاق شماره 52 شهر تهران استان تهران 02122800237
100 دفترخانه ازدواج شماره 298 و طلاق شماره 90 شهر تهران استان تهران 021-44234719
101 دفترخانه ازدواج 300 و طلاق 11 تهران استان تهران 02122609865
102 دفترخانه ازدواج شماره 303 و طلاق شماره 166 شهر تهران استان تهران 44502010
103 دفترخانه ازدواج شماره 305 و طلاق شماره 6 شهر تهران استان تهران 02144702842
104 دفترخانه ازدواج شماره 308 و طلاق شماره 103 شهر تهران استان تهران 02122830823
105 دفترخانه ازدواج شماره 309 و طلاق شماره 179 شهر تهران استان تهران 02144231729
106 دفترخانه ازدواج 310 و طلاق 182 تهران استان تهران 02177341076
107 دفترخانه ازدواج شماره 315 و طلاق شماره 8 شهر تهران استان تهران 02133170064
108 دفترخانه ازدواج شماره 316 و طلاق شماره 104 شهر تهران استان تهران 021-22836251
109 دفترخانه ازدواج شماره 320 و طلاق شماره 51 شهر تهران استان تهران 021-66242561
110 دفترخانه ازدواج 323 و طلاق 102 تهران استان تهران 02166519922
111 دفترخانه ازدواج 326 و طلاق 168 تهران استان تهران 02133520218
112 دفترخانه ازدواج شماره 329 و طلاق شماره 36 شهر تهران استان تهران 02155825963
113 دفترخانه ازدواج شماره 331 و طلاق شماره 21 شهر تهران استان تهران 09126219042
114 دفترخانه ازدواج 337 و طلاق 134 تهران استان تهران 02188686769-02188688153
115 دفترخانه ازدواج 342 و طلاق 164 تهران استان تهران 02177360371
116 دفترخانه ازدواج 344 و طلاق 141 تهران استان تهران 02133341024
117 دفترخانه ازدواج شماره 346 و طلاق شماره 180 شهر تهران استان تهران 02188992050
118 دفترخانه ازدواج شماره 348 و طلاق شماره 40 شهر تهران استان تهران 02166120298
119 دفترخانه ازدواج 353 و طلاق 12 تهران استان تهران 02133301647
120 دفترخانه ازدواج شماره 356 و طلاق شماره 14 شهر تهران استان تهران 02144333627
121 دفترخانه ازدواج 360 و طلاق 58 تهران استان تهران 02166351833
122 دفترخانه ازدواج شماره 364 و طلاق شماره 57 شهر تهران استان تهران 02144366151-44366171
123 دفترخانه ازدواج 368 و طلاق 64 تهران استان تهران 02133231400
124 دفترخانه ازدواج 370 و طلاق 154 تهران استان تهران 02177459539
125 دفترخانه ازدواج 375 و طلاق 15 تهران استان تهران 02177709339
126 دفترخانه ازدواج شماره 381 و طلاق شماره 39 شهر تهران استان تهران 02133652142
127 دفترخانه ازدواج 454 و طلاق 108 تهران استان تهران 02144229209
128 دفترخانه ازدواج 461 و طلاق 144 تهران استان تهران 02122541418
129 دفترخانه ازدواج شماره 463 و طلاق شماره 4 شهر تهران استان تهران 02122089264
130 دفترخانه ازدواج 468 و طلاق 190 تهران استان تهران 021-22227580
131 دفترخانه ازدواج شماره 473 و طلاق شماره 192 شهر تهران استان تهران 02122554930
132 دفترخانه ازدواج 477 و طلاق 81 تهران استان تهران 02166707740
133 دفترخانه ازدواج 68 و طلاق 19 تهران استان تهران 02133647065
134 دفترخانه ازدواج 75 و طلاق 75 تهران استان تهران 02177809161
135 دفترخانه ازدواج شماره 142 و طلاق شماره 50 شهر تهران استان تهران 02155823389
136 دفترخانه ازدواج 6 و طلاق 145 تهران استان تهران 02177501311
137 دفترخانه ازدواج شماره 204 و طلاق شماره 152 شهر تهران استان تهران 02188400336
138 دفترخانه ازدواج 343 و طلاق 123 تهران استان تهران 02166020368
139 دفترخانه ازدواج شماره 85 و طلاق شماره 109 شهر تهران استان تهران 02155904093
140 دفترخانه ازدواج شماره 423 و طلاق شماره 114 شهر تهران استان تهران 02177731505
141 دفترخانه ازدواج 426 و طلاق 97 تهران استان تهران 02144310604
142 دفترخانه ازدواج 428 و طلاق 148 تهران استان تهران 88264483
143 دفترخانه ازدواج 430 و طلاق 35 تهران استان تهران 02155063990
144 دفترخانه ازدواج شماره 431 و طلاق شماره 121 شهر تهران استان تهران 02133560754
145 دفترخانه ازدواج 435 و طلاق 151 تهران استان تهران 02166215411
146 دفترخانه ازدواج 438 و طلاق 33 تهران استان تهران 02133140656
147 دفترخانه ازدواج شماره 440 و طلاق شماره 87 شهر تهران استان تهران 02144001779
148 دفترخانه ازدواج شماره 444 و طلاق شماره 32 شهر تهران استان تهران 02144466622
149 دفترخانه ازدواج 448 و طلاق 184 تهران استان تهران 02122717035
150 دفترخانه ازدواج 453 و طلاق 186 تهران استان تهران 02188261188
151 دفترخانه ازدواج 427 و طلاق 18 شهر تهران استان تهران 66007949
152 دفترخانه ازدواج شماره 455 و طلاق شماره 55 شهر تهران استان تهران 02144207194
153 دفترخانه ازدواج شماره 219 و طلاق شماره 44 شهر تهران استان تهران 02133540679
154 دفترخانه ازدواج شماره 229 و طلاق شماره 110 شهر تهران استان تهران 02133804836
155 دفترخانه ازدواج 255 و طلاق 117 شهر تهران استان تهران 02133475757
156 دفترخانه ازدواج شماره 446 و طلاق شماره 82 شهر تهران استان تهران 02188805262
157 دفترخانه ازدواج شماره 221 و طلاق شماره 119 شهر تهران استان تهران 76703785
158 دفترخانه ازدواج شماره 267 و طلاق شماره 62 شهر تهران استان تهران 02166398543
159 دفترخانه ازدواج شماره 272 و طلاق شماره 53 شهر تهران استان تهران 02144444980
160 دفترخانه ازدواج شماره 302 و طلاق شماره 131 شهر تهران استان تهران 123
161 دفترخانه ازدواج شماره 38 و طلاق شماره 84 شهر تهران استان تهران 0
162 دفترخانه ازدواج شماره 276 و طلاق شماره 73 شهر تهران استان تهران 77618570
163 دفترخانه ازدواج شماره 317 و طلاق شماره 173 شهر تهران استان تهران 09120000000
164 دفترخانه ازدواج شماره 91 و طلاق شماره 98 شهر تهران استان تهران 0
165 دفترخانه ازدواج شماره 456 و طلاق شماره 108 شهر تهران استان تهران 44229209
166 دفترخانه ازدواج شماره 96 و طلاق شماره 66 شهر تهران استان تهران 0
167 دفترخانه ازدواج شماره 294 و طلاق شماره 42 شهر تهران استان تهران 02144517332
168 دفترخانه ازدواج شماره 284 و طلاق شماره 45 شهر تهران استان تهران 22406557-22406447

 ——————————————————————-

لیست دفاتر پیشخوان مهریه 

1- دفتر ازدواج 348 و طلاق 40 تهران،

سردفتر : محمد صادق رزاق مهر نشانی: نواب، 50 متر بالاتر از میدان جمهوری- پلاک 615- واحد 6 تلفن:66578594

2-دفترخانه ازدواج 472 و طلاق 189 تهران

سردفتر: سید محمود میر حیدری    تلفن:  22267712

خیابان شریعتی- پایین تر از متروی قلهک- نبش کوچه امیری فر-پلاک 1458 طبقه اول

دفترخانه ازدواج 344 و طلاق 141 تهران

سردفتر: محمد ابراهیم بیات            تلفن :  33340999

میدان امام حسین علیه‌السلام خیابان دماوند، خیابان منتظری (ایران‌مهر سابق) نبش خیابان مرتجایی، پلاک 289

دفترخانه ازدواج 455 و طلاق 55 تهران

سردفتر: عبدالصمد رئوف               تلفن:  44207194

بين فلكه اول و دوم صادقيه- روبروي مسجد امام صادق- نبش شمالي بلوار شهدا- پلاك۲- طبقه سوم

دفترخانه 4 بومهن

سردفتر: علیرضا انصاری منش        تلفن: 0

بومهن، خیابان محراب ، روبروی دادگستری پردیس، پلاک 3

موبایل:  09193121810

دفترخانه ازدواج 267 و طلاق 62 تهران

سردفتر: عیسی بگلو                     تلفن: 66398543

چهارراه یافت آباد –ابتدای بلوار معلم- جنب خیابان عباسی- بالای فروشگاه رفاه- پلاک 2-واحد 12

دفترخانه ازدواج 150 ازدواج تهران

سردفتر:محمد تقی مهرجویی         تلفن: 44113704

تهران ، بلوار فردوس غرب، خیابان ورزی شمالی، کوچه ستوده شرقی، نبش ستاری، پلاک 46

دفترخانه ازدواج 384 تهران

سردفتر: خلیل ملک شاهی             تلفن:  77477102

تهران ، خیابان پیروزی ، روبروی خیابان اول نیروی هوایی ، پلاک306 ، طبقه دوم ، واحد4

دفترخانه ازدواج 292 و طلاق 138 تهران

سردفتر: سیدابوالقاسم حسینی ابهری   تلفن:  66694667

16 متری امیری بعداز سینماجی، روبروی بانک سپه پلاک 258

دفترخانه ازدواج 93 و طلاق 47 تهران

سردفتر: داود حسین زاده            تلفن:   02177508565

سه راه طالقانی خ خواجه نصیر الدین طوسی غربی نرسیده به میدان سپاه، نبش خ مقدم طبقه اول پ 80  طبقه اول واحد اول

دفترخانه ازدواج 406 و طلاق 91 تهران

سردفتر: غلامرضا طاهری               تلفن:   88502130

تهران- خیابان مطهری-  خیابان میرعماد –نبش کوچه چهارم -پلاک11-طبقه سوم -واحد14

در آینده دفاتر دیگری نیز به لیست دفاتر پیشخوان مهریه تهران اضافه خواهد شد.

وام ازدواج 100میلیون تومان شد

وام ازدواج

Comments are closed.