سئوالات داغ

 این سئوالات تقریبا هر روز از ما پرسیده می شود.

 آیا همسریابی انجام می دهید ؟

آیا موردی برای صیغه معرفی میکنید؟ 

آیا عقد آریایی باعث محرم شدن زوجین می شود؟

آیا عقد آریایی جایگزین عقد شرعی میتواند باشد ؟

 آیا سایت های همسر یابی  قانونی هستند ؟آیا از طرف سازمان یا اداره ای دولتی این سایتهای همسریابی فعالیت دارند ؟

{پاسخ تمامی این سئوالات خیر است}

Comments are closed.